Proč si naši zákazníci pořizují moduly BERGHOF Adaptive?

Není nic trvalejšího než změna

Kolísavý objem přijatých obchodních zakázek a složitost výrobního procesu je charakteristická pro výrobu strojů a zařízení. I přes vysoký stupeň individualizace produktů očekávají zákazníci krátké dodací lhůty a především jejich dodržení. Předzásobení se potřebnými díly přitom smí vázat jen minimální objem likvidity. Řízení rizikových míst jednotlivých procesů, jako je chybějící materiál nebo kapacitně úzká místa, zamezuje opakujícím se zpožděním, posunům termínu expedice a v důsledku toho i nákladům na smluvní penále.

Efektivní výrobní procesy, včasné kvalitní dodávky a optimální skladové hospodářství jsou základními předpoklady konkurenceschopnosti podniku. Cílem našeho řešení je zvýšení rychlosti firemních procesů v rámci zásobovacího řetězce. Toho je možné dosáhnout pomocí harmonizace průběhu výroby a maximální zkrácení průběžných dob. Tím se automaticky zlepší výrobní likvidita. Redukce skladových zásob uvolňuje vázaný kapitál. To jsou všechno výhody, které mají rozhodující roli v oblasti vysoce automatizované a tím i kapitálově náročné výroby.

Řízení a optimalizace komplexních dynamických výrobních procesů klade vysoké nároky na ERP informační systém. Tradiční, statické systémy je nedokáží splnit. S využitím BERGHOF Adaptive se již nevylučují požadavky na reálné termíny, optimální plánování výrobních a logistických procesů a vytížení kapacit, stejně jako na zajištěnou likviditu. Tento inteligentní softwarový balík je schopen, a to i za proměnlivých podmínek, samostatně dosáhnout požadovaných cílových kritérií. Tato kontinuální a automatizovaná regulace ERP systému přesahuje doposud známé možnosti nasazení APS (Advanced Planning and Scheduling) současných informačních systémů.

BERGHOF Adaptive zohledňuje veškeré úrovně plánování a vzniká tak reálný obraz situace podniku. Na různých úrovních plánování jsou nasazeny vícestupňové adaptivní regulátory, které automaticky reagují na různé řídící signály a dynamicky nastavují parametry ERP informačního systému v souladu s nastavenými cílovými kritérii. Při nasazení BERGHOF Adaptive je vyloučen výskyt termínů zahájení výrobních příkazů v minulosti. Případné zpožděné výrobní příkazy jsou automaticky přeplánovány s max. využitím dostupných časových rezerv tak, aby byla zachována struktura výrobní zakázky a současně aby nedošlo ke zpoždění celé zakázky.

Analytické nástroje monitorují denní stav výroby vzhledem k dodržování dodacích termínů. Rozhodující signály, jako např. množství materiálu na skladě, kapacitní úzká místa, nebo chybějící skladové položky, jsou rychle rozpoznány a automaticky vyřešeny. Stejně, jako pro interní procesy, je možné vytvořit situační výhledy i pro dodavatele. Jednoduše dostupné simulace zjednodušují přesné stanovení dodávek (vyráběných i nakupovaných položek), rozpoznání kritického nepokrytí zakázek materiálem dříve, než jsou uvolněny do výroby, nebo navrhují varianty řešení s denní přesností při zohlednění veškerých firemních zakázek. Je tak zajištěn dostatek informací pro kvalifikované rozhodnutí dle principu „Make or Buy“.

Vždy vyrábět to správné

Při získání nové obchodní zakázky v oblasti výroby strojů a zařízení má často větší vliv kratší dodací termín než nižší cena. Kompletní dodávka a dodržení přislíbených termínů jsou pak významným kritériem při snaze o udržení zákazníka a dosažení jeho maximální spokojenosti. Pro podniky je v této souvislosti také extrémně důležitá schopnost určit reálné termíny již ve fázi nabídky. Spolehlivý reálný termín musí být založen na spolehlivých informacích, týkajících se jak stavu zásob, tak i aktuální kapacitní situace. Spolehlivé splnění zakázky a dodržení termínu - a to i při výskytu mimořádných situací - zajišťuje podpůrný systém BERGHOF Adaptive.

Jde o rychlost

V prostředí vysoce konkurenčního trhu hraje rychlost podnikových procesů významnou roli. Zákazníci očekávají rychlé a přesné vyřízení svých objednávek. Současně pro dodavatele znamená rychlé vyřízení zakázek tu výhodu, že finanční kapitál je zakázkou vázán jen po krátké období a tím i klesá celková výše prostředků potřebných na provozní financování výroby.

Vysoká rychlost procesů znamená kratší průběžné doby a zvýšenou výkonnost výroby. Z aktuálního výzkumu Sdružení německých strojírenských podniků (VDMA) vyplývá, že se průměrná doba výroby skládá z 66% z transportních a čekacích časů a jen z 34% z výrobních časů. Zvýšení rychlosti procesů se tak primárně zaměřuje především na zkrácení neproduktivních časů (tj. dob předání mezi pracovišti a skladovacích dob) a pouze v nižší míře na zkrácení vlastních výrobních procesů – ty jsou totiž často dány použitou technologií výroby. Předpokladem vysoce profitabilní výroby je optimální integrace a synchronizace všech logistických a výrobních procesů. K tomu musí být zaručena stabilita procesů při vyšší procesní rychlosti a i při výskytu odchylek ve výrobě. Regulátory BERGHOF Adaptive integrované v ERP systému vyhodnocují tyto odchylky. Pomocí optimální synchronizace veškerých procesů je zajištěno, že v každém okamžiku a ve všech částech podniku bude výroba probíhat na správných pracovištích a na správných výrobních zakázkách.

Štíhlé procesy vylepšují likviditu

Dobrá likvidita je předpokladem úspěchu v každodenní obchodní praxi. I podnik s množstvím zakázek se v ekonomicky složitém období může dostat do platebních problémů. Doba mezi příjmem zakázky a platby od zákazníka je často příliš dlouhá. I zdánlivě úspěšným podnikům tak často mohou dlouhodobě chybět prostředky pro provozní financování nebo na nutné investice.

Krátké dodací doby jsou stejně důležité jako nízká úroveň zásob. Rozhodující je výrobní likvidita – tj. optimální využití finančního kapitálu pro každou zakázku. Při tom je nutné mít v patrnosti, že se cíle z pohledu likvidity a logistiky často vylučují: zkrácení dodacích dob vyžaduje předzásobení nebo výrobu polotovarů na sklad. To v důsledku znamená snížení likvidity, upřednostnění krátkých dodacích lhůt před likviditou.

Aby bylo možné řešit tento konflikt cílů, musí podnikový informační systém kategorie ERP nabízet automatizované mechanismy a ukazatele pro regulaci likvidity. Jen tak je možné zajistit, že má controlling možnosti transparentně sledovat proud finančního kapitálu vázaného výrobou.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting