Kvalita dat - SRM

SRM (SamoRegulační Mechanismy) - PRAČKA NA DATA

  • optimalizace nastavení informačního systému / ERP tuning
  • integrovaná automatizovaná prognóza
  • snížení nákladů na vázaný kapitál pomocí regulace zásob, průběžných dob a likvidity
  • prognóza prodeje výrobků, výroby polotovarů a spotřeby materiálu
  • dodavatelská prognóza (netto forecast - s ohledem na již uvolněné objednávky)
  • dynamický bod rozpojení vazby na zakázku
  • analýza výkonnostních parametrů strojů, příp. jejich skupin, a skutečných průběžných dob
  • vizualizace a monitoring s možností manuálních změn
  • grafická vyhodnocení zahrnující dynamické filtry a drill-down funkce

Motto:
“I ten nejlepší informační systém nefunguje dobře, pokud pracuje s nekvalitními daty“.

Uživatelé podnikových informačních systému se denně potýkají s problémem údržby dat. Často není v lidských silách průběžně aktualizovat dispoziční parametry u tisíců položek a průběžně je přizpůsobovat měnícím se podmínkám. Následkem bývá zbytečně vysoká vázanost kapitálu na skladech, dlouhé dodací lhůty nebo potíže s dodržováním přislíbených termínů.

Klíčová komponenta BERGHOF Adaptive/SRM (SamoRegulační Mechanismy) automatizovaně počítá prognózy budoucí potřeby výrobků, polotovarů i materiálu na základě historických dat a statistických pravděpodobností. Prognózy se vytvářejí automatizovaně, uživatel nemusí být expertem na statistiku a není zatěžován nastavováním potřebných simulačních modelů. Na základě zjištěných informací navrhuje SRM vhodné dispoziční strategie pro systém ERP a průběžně optimalizuje nastavení řídících veličin podle aktuální situace.

Přínosy lze změřit vstupní diagnostikou před implementací!

Budoucí uživatel BERGHOF Adaptive/SRM nejde prakticky do žádného investičního rizika – před rozhodnutím o implementaci lze na základě konkrétních dat předem změřit potenciál přínosů.

Zkušenosti z realizovaných aplikací potvrzují významné přínosy (minimalizace zásob při zachování dodací spolehlivosti, zkrácení průběžných dob při stávajících zásobách) a velmi krátkou dobu návratnosti investic vložených do projektu optimalizace (2 - 6 měsíců)!

Moduly SRM

Klíčová komponenta SRM-PRO počítá na základě historie spotřeby a známých potřeb v budoucnosti - prognózy potřeby a spotřeby. Z těchto dat jsou statisticky určeny parametry ERP systému, jako například návrhy na změnu dispoziční strategie, reálné dodací doby, velikost pojistné zásoby, velikost bodu objednání, atd. Tyto vypočítané doporučené hodnoty je možné následně manuálně upravit s využitím hromadných operací a nejrůznějších filtrovacích kritérií. Tato komponenta obsahuje i nástroje pro ABC/XYZ analýzu, umožňující kategorizaci položek pro volbu nejvhodnější dispoziční strategie.

S využitím modulu SRM-PLANNER je možné vytvořit prognózy prodeje a z nich vycházející eventuální prognózy pro nákup a následnou výrobu polotovarů. Nákupčím navíc umožňuje generovat, následně zpracovat a uvolnit dodavatelskou prognózu, tzv. „netto forecast“ pro důležité podnikové dodavatele.

Modul SRM-DCP (bod rozpojení vazby na zakázku) je využíván při optimalizaci strategií předzásobení a výroby polotovarů. Jedná se o nalezení optimální úrovně předzásobení a předvýroby v závislosti na požadované době dodání výrobků.

Grafické rozhraní modulu SRM-CHART předkládá přehledné a srozumitelné analýzy významných ukazatelů celého systému, jako jsou např. ABC/XYZ analýzy nebo analýzy chybějících zásob a nepokrytých potřeb, a to včetně udání důvodu jejich nepokrytí, skladové zásoby, spotřeby, dodržování dodacích termínů, nebo např. vytížení strojů. Detailní podklady pro předkládaná data jsou snadno dosažitelná díky využití dynamických filtrů a „drill-down“ funkcí (tj. například rozpad kumulativního grafu až na detail jedné z položek, která graf tvoří). Tím je zajištěna průběžná kontrola úspěšnosti – kritéria mohou být kdykoliv snadno vyhodnocena.

Provozní charakteristika pracoviště analyzuje typické provozní hodnoty a stav strojů, případně jejich skupin, na základě předem definovaného intervalu v minulosti. Na základě zjištěných hodnot jsou vypočteny nové výkonové parametry odpovídající reálnému stavu. Pomocí zjištěných neproduktivních časů (tj. čekacích dob, dob předání,...) je poté možné určit skutečné průběžné doby výrobních zakázek.

Není nic trvalejšího než změna

Kolísavý objem přijatých obchodních zakázek a složitost výrobního procesu je charakteristická pro výrobu strojů a zařízení. I přes vysoký stupeň individualizace produktů očekávají zákazníci krátké dodací lhůty a především jejich dodržení. Předzásobení se potřebnými díly přitom smí vázat jen minimální objem likvidity. Řízení jednotlivých procesů, např. pomocí chybějícího materiálu nebo kapacitně úzkých míst, zamezuje opakujícím se zpožděním, posunům termínu expedice a v důsledku toho i nákladům na smluvní penále.

Štíhlé procesy vylepšují likviditu

Dobrá likvidita je předpokladem úspěchu v každodenní obchodní praxi. I podnik s množstvím zakázek se v ekonomicky složitém období může dostat do platebních problémů. Doba mezi příjmem zakázky a platby od zákazníka je často příliš dlouhá. I zdánlivě úspěšným podnikům tak často mohou chybět prostředky na provozní financování nebo na nutné investice.

Krátké dodací doby jsou stejně důležité jako nízká úroveň zásob. Rozhodující je výrobní likvidita – tj. optimální využití finančního kapitálu pro každou zakázku. Při tom je nutné mít v patrnosti, že se cíle z pohledu likvidity a logistiky často vylučují: zkrácení dodacích dob vyžaduje předzásobení nebo výrobu polotovarů na sklad. To v důsledku znamená snížení likvidity a upřednostnění krátkých dodacích lhůt před likviditou. Aby bylo možné řešit tento konflikt cílů, musí podnikový informační systém nabízet automatizované mechanismy a ukazatele pro regulaci likvidity. Jen tak je možné zajistit, že má controlling transparentní možnosti sledovat průtok kapitálu vázaného výrobou.

Samoregulační adaptivní mechanismy kontinuálně srovnávají data ERP systému s definovanými cílovými kritérii. Toto ověření je prováděno pomocí měření a výpočtů v různých bodech systému. Při vzniku odchylek, kterými může být například výpadek stroje nebo posun dodávky na pokyn obchodního oddělení, se aktivují regulátory a automaticky upraví parametry ERP systému, například zajištění dostupnými variantními stroji nebo přesunutím příslušných zakázek na nové vhodné termíny. Vyhodnocení je soustředěno především na průběžné doby. Současně musí být zajištěna připravenost dodávek, a to jak pomocí předem vyrobených polotovarů, tak i montovaných dílů.

Veškerá data a údaje plánovaní jsou při tom plnohodnotně obsažena v ERP systému. Regulátory, které k nim přímo přistupují, zaručují splnění nastavených cílů. ERP systém tak je jen parametrizován, ne funkčně měněn. Rychlost procesu je také zvýšena tím, že hromadné zpracování dat je z velké části automatizováno.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.