Zakázky v realitě - DPA

DPA (Dynamic Production Adjustment) - SYNCHRONIZÁTOR ZAKÁZEK

 • Regulace zpožděných zakázek - plánování bez termínů v minulosti
 • Automatizované stanovení priorit výrobních příkazů a nákupních objednávek
 • Stanovení pořadí operací na každém pracovišti
 • Okamžité zobrazení zakázek, které není možné dodat včas
 • Okamžité nalezení příčiny posunu termínu zakázky
 • Zobrazení kritické cesty
 • Materiálová synchronizace ve všech oblastech výroby
 • Synchronizace výroby na sklad a výroby/montáže na zakázku (virtuální sítě)
 • Nalezení příliš brzy/pozdě založených objednávek vedoucích k posouvání termínů nebo k poklesu likvidity
 • Zobrazení nepokrytých požadavků a chybějících zásob způsobených špatnými dispozičními parametry
 • Zajištění maximální dostupnosti materiálu ve výrobě
 • Určení dodacích termínů při zohlednění omezených kapacit
 • Analýza úzkých míst a jejich ošetření, simulace různých scénářů
 • Kapacitní rozhodnutí dle principu Make or Buy
 • Kapacitní výhled přes celou dobu průběhu projektu s automatickým porovnáním hrubého a podrobného plánu
 • Vizualizace souvislostí v Ganttových diagramech

DPA optimalizuje zakázkové sítě s cílem dodržet plánované dodací termíny při zohlednění nedostatečných zdrojů a neočekávaných odchylek průběhu zakázky. Veškeré plánování je přitom prováděno přímo v mateřském ERP systému. Díky tomu je možné, i bez instalace separátního APS systému, synchronizovat data na základě zjištěných informací z nákupu a výroby.

Regulace zpožděných zakázek urychluje výrobní proces pomocí redukce nebo eliminace neproduktivních dob a pomocí stanovení priorit v provázaných výrobních zakázkách (tzv. zakázkových sítích). Výrobní zakázky s vysokou prioritou je nutné zpracovat jako první. Nevyhnutelné změny termínů a jejich příčiny jsou označeny jako kritická cesta sítí zakázek.

Synchronizace s nákupem upravuje celou zakázkovou síť na základě termínů plánovaných příjmů zadaných nákupním oddělením. Reaguje především na předem známá a hlášená zpoždění dodacích termínů v budoucnosti způsobená opožděnou dodávkou materiálu na sklad nebo kooperačních činností. Synchronizace s nákupem je nejdříve simulována pomocí nákupního „workflow“ procesu. Nákupčí zjistí jednoduše odchylky mezi plánovanými příjmy a potřebami výrobních zakázek a pokusíse urychlit kritické objednávky. Samotná změna v termínech zakázkové sítě je provedena vždy až po potvrzení odpovědnou osobou (nákupčím).

Simulace uvolnění výrobní zakázky vyhodnocuje kritická nepokrytí materiálem. Ve výrobní zakázce jsou výrazně označeny všechny chybějící materiálové položky. Tyto jsou následně dispozitivně zatíženy. Zakázka je uvolněna do výroby až po provedení úspěšné simulace.

Simulace v DPA

Pro účely simulace jsou načteny vybrané zakázkové sítě do tzv. „virtuální krychle“. Zde probíhají výpočty v operační paměti, díky tomu je možné velmi rychle testovat nové varianty řešení.

DPA „Synchronizace s realitou“

Dynamická synchronizace procesů (DPA) je královskou disciplínou automatického plánování. Všechny výrobní procesy jsou, při zajištění materiálového krytí, jsou synchronizovány s cílem dodržet zadané termíny, a to i při výskytu mimořádných neplánovaných situací v zásobovacím řetězci. V klasických ERP systémech probíhá toto porovnání jen jednou, a to při založení výrobní zakázky. Následné korektury je nutné pak provést manuálně a s vysokou pracností, a tím pádem s vysokými náklady. Výsledkem je často řada výrobních zakázek se zpožděnými termíny. V ERP systémech se složitější výrobky zpravidla skládají z různých navzájem propojených výrobních příkazů. Tato propojení, se zadanými vztahy předchůdce/následník, si můžeme představit jako síť výrobních zakázek. Automatická a kontinuální adaptace všech zakázkových sítí pomocí DPA prosazuje požadované dodací termíny.

Tento inteligentní systém trvale přizpůsobuje zakázkové sítě pomocí stanovení priorit výrobních příkazů, potažmo obchodních zakázek, a stlačování/natahování dob předání (časových rezerv) dle aktuální situace. Výsledkem jsou aktualizované reálné termíny operací a stanovení pořadí jejich zpracování jako podklad pro řízení výroby. Jsou kontinuálně vyhodnocována a oznamována momentální a očekávaná zpoždění. Neřešitelná zpoždění termínů jsou označena jako kritická cesta. Příčiny jsou okamžitě rozpoznatelné. Prostřednictvím manuálního zásahu je možné najít a provést nejvhodnější variantu řešení.

Pomocí výroby polotovarů na sklad je možné extrémně zkrátit dodací lhůty a uvolnit kapacitní situaci. Když jsou později uvolněny projektové výrobní skupiny, je jejich výrobní síť automaticky propojena s těmito výrobními zakázkami pro polotovary. Významnou funkcí je zajištění povinnosti krytí materiálem ve výrobě. DPA reaguje na očekávaná zpoždění a posuny dodávek a upravuje celou zakázkovou síť na základě termínů dodávek zadaných nákupním oddělením. Aktualizovaná priorita zakázek je přenesena i na příslušné nákupní objednávky. Nákupčí tak na první pohled může rozlišit důležité a méně důležité nákupní objednávky. Náročná práce, jejímž cílem je redukovat výskyt chybějících dílů, se tak koncentruje na skutečně kritické položky, které by jinak způsobily kritickou situaci ve výrobě a následný posun dodacího termínu. Tato průběžná a automatická synchronizace je bezpodmínečně nutná především pro podniky s projektovým charakterem výroby, které zpočátku často dokážou jen odhadnout termín potřeby dílů s dlouhou dodací lhůtou.

Pro řízení výroby předkládá DPA pevně stanovené termíny dokončení a stanovené pořadí operací s denní přesností. Se znalostí časového modelu pracovišť a aktuálně dostupných zdrojů, následně detailně plánuje, řídí a kontroluje plnění výrobních operací. Plán pořadí operaci, optimalizovaný dílenským řízením se zohledněním kapacitního krytí, zajišťuje dodržení termínů určených DPA a pomocí přeplánovaní umožňuje ihned reagovat na změnu situace – tj. řeší v praxi nevyhnutelnou operativu.

Dashboard zobrazuje v grafické podobě plnohodnotné výrobní sítě ve formě tabulek nebo Ganttových diagramů. Problémové případy, které nemohou být vyřešeny automaticky, vyznačí monitoring jako kritickou cestu a naznačí varianty pro možné manuální řešení. Tabulky znázorňují i vícestupňovou síťovou strukturu.

 

DPA „Simulace budoucnosti“

Pomocí integrované simulační platformy je možné vytvořit dlouhodobý kapacitní výhled. Zatímco obvykle je možné sledovat kapacity až v době, kdy probíhá plánování výroby, DPA umožňuje využít takzvaného „typového zástupce“. Typový zástupce je v simulačním prostředí porovnán s podrobně naplánovanými zakázkami. Je možné vyzkoušet a simulovat různé plánovací scénáře a různé modely pracovní doby, a to při zohlednění všech již rozpracovaných či právě založených výrobních zakázek. Díky tomu je možné dlouho dopředu vyhodnotit úzká místa a včas přijmout opatření k získání dodatečných kapacit. Pro velmi komplexní výrobu lze, aniž by došlo k ohrožení dodacích termínů, dočasně sloučit podobné operace z různých zakázek, jako je například povrchová úprava (zinkování, lakování) apod.

Výroba na sklad a zákaznicky specifické zakázky jsou propojeny do virtuálních sítí a navzájem synchronizovány. Výroba komponent na sklad a výroba či montáž na zakázku jsou si navzájem automaticky přiřazeny a termínovány. Při nepokrytí materiálem a komponenty některé z nich je proto možné okamžitě zasáhnout a zjednat nápravu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.